نقد گزرا بر کتاب آثارباستانی جاغوری

کتاب « آثارباستانی جاغوری» به همت جناب حاجی دانش بوسید جدیدا به اتریش رسید. تشکربابت زحمات ایشان. خیلی با شوق وباعجله تمام، درقطار ودرمسیر کار این کتاب را ورق زده وخواندم. کتاب مشمول دوفصل وحاوی عکس هاست. نویسنده ای کتاب جناب دکترحفیظ شریعتی دراین میان صاحب آثار زیادی است. این اثراولین کتابی است که بنده ازاین نویسنده می خواند

ادامه مطلب...

نقد شعرعلی معلم دامغانی

دوشنبه, 18 آذر 1387 00:00 مدیر
تاملی اجمالی در زبان، سبک و ساختار شعری علی معلم توسط: رضا اسماعیلی. «علي‌ معلم‌ دامغاني‌» از شاعران‌ برجسته‌، انديشمند، و صاحب‌ سبك‌ معاصر است‌.

ادامه مطلب...

جریان شکل گیری شعردرذهن شاعر

آن چه دراین نوشته می خوانید درحقیقت اذن ورود در ذهن شاعر است. وبه تعبیری روشن تر ازکلکین سراچهً شاعر به اندرون خانه اش نگاه می کنیم که چگونه کلمات را بر می چیند، وبه شعرش سرو سامان می بخشد.

ادامه مطلب...